شروع قطعی بیست و چهارمین دوره تربیت کارشناس HSE از ۲۰ آبان ماه

دوره  آموزشی تربیت کارشناس HSE 
برگزاری به صورت مجازي
شروع قطعی ۲۰ آبان ماه
 تخفیف ویژه 
 ۰۲۱۸۸۸۹۲۱۴۴
همین امروز ثبت نام کنید
 https://amirkabir.jdereg.ir/home/ClassInfo?classid=513535
سایت معاونت آموزشی
http://amirkabir.jde.ir/fa