SPSS

SPSS

یکی از کاربردی ترین نرم‌افزارهایی که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود، این نرم افزار است. SPSS توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد،  شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، با مفاهیمی همچون : اصول اولیه و کاربردی SPSS، انواع نمودارها در SPSS، آزمون های T، آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک و چند متغییره، روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیزی، روش های مقیاس سازی، تحلیل پرسشنامه، روش های غیرپارامتریک و .... آشنا می گردند.