مکالمه و LELTS در ۷ ماه

برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای پرورش ماهی

چند رسانه ای