بررسی اهداف ۵ ساله برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی و سیاست‌های بخشی
چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی با دستور جلسه «بررسی اهداف ۵ ساله برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی و سیاست‌های بخشی» برگزار شد.

بررسی اهداف ۵ ساله برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی و سیاست‌های بخشی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و با دستور جلسه «بررسی اهداف ۵ ساله برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی و سیاست های بخشی» ۱۹ تیرماه برگزار شد.

 

در این جلسه دکتر حمیدرضا طیبی اظهار کرد: در تدوین برنامه هفتم و اهداف و سیاست های بخشی آن تعجیل جایز نیست و بایستی منطق برنامه نویسی با عارضه یابی از برنامه ششم، توجه به اسناد بالادستی آغاز شده و ساختار منطقی برنامه در هر حوزه تنظیم شود.

دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس گزارش کوتاهی از فرآیند تدوین و بازنگری اهداف و سیاست های بخشی ارایه داد و گفت: همواره اسناد بالادستی کشور و جهاددانشگاهی در این فرایند مورد توجه این معاونت و دیگر حوزه ها بوده است.

در ادامه دکتر کاوه لطفی کیا ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص پایش برنامه ششم معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اعلام کرد: دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی آمادگی دارد در خصوص بازنگری در اهداف کلان حوزه های بخشی با این معاونت همکاری کند.

همچنین دکتر عیسی علیزاده با ارایه سیاست ها و اهداف پیشنهادی معاونت فرهنگی در برنامه هفتم اظهار کرد: در تدوین این سیاست ها و اهداف ضمن آن که اسناد بالادستی به عنوان محور فعالیت ها مد نظر بوده در عین حال تحولات امروزه از جمله چالش های ناشی از پاندمی و دیگر موانع پیش روی دستیابی به اهداف را نیز در نظر داشته اند.

در ادامه دکتر تقوی مدیرکل راهبری امور فرهنگی، سیاست ها و اهداف پیشنهادی حوزه فرهنگی در برنامه هفتم را بیان و تاکید کرد: این اهداف ارتباط مستقیم با اهداف کلان حوزه فرهنگی دارد.

در پایان اعضای شورای علمی پیرامون هریک از بندهای سیاست ها و اهداف بحث و مذاکره کردند.