پیام تبریک نوروزی سال ۱۳۹۹ دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی

پیام تبریک نوروزی سال ۱۳۹۹ دکتر حمیدرضا طیبی می توانید از این لینک تماشا کنید.