شهادت حضرت امام هادی (ع) تسلیت باد

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای پرورش ماهی