دوره های آموزشی ترم بهارجهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

اعیاد شعبانیه مبارک باد

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر