دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر