عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

برگزاری دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

برگزاری دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر