SAP

SAP

نرم افزارSAP  :

دانشجویان پس از شرکت در این دوره و آشنایی با مفاهیم اصلی این نرم افزار و پس از آزمون پایان دوره موفق به دریافت گواهینامه معتبر می گرددند. مفاهیم ارائه شده در این دوره آموزشی به این شرح می باشد:

  • تعاریف اولیه و معرفی نرم افزار SAP
  • نحوه ترسیم المان های خطی و سطحی در برنامه SAP
  • نحوه هم پایه کردن و scale کردن آنالیزهای دینامیکی
  • آشنایی با طراحی بتنی و فلزی در نرم افزار SAP
  • آشنایی با المان های سطحی
  • آشنایی با دستورات joint pattern و نحوه اختصاص بارهای حرارتی و نشت های تکیه گاهی
  • آشنایی با تحلیل مرحله ای ساخت ( stage construction)
  • آشنایی با تحلیل و طراحی مخازن و نحوه بارگذاری آنها