کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " یک راهنمای عملی برای روش تحقیق " تالیف دکترکاترین داسون می باشد و این اثر توسط دکتر ناصر شمس قارنه و مهندس سعید نجفی زنگنه ترجمه شده است . 

کتاب "یک راهنمای عملی برای روش تحقیق " در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

درمقدمه این کتاب آمده است سطح دانایی در هر جامعه، یکی از محورها و شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می رود.بدون شک یکی از بسترهای مهم توسعه، تحقیق و پژوهش می باشد. در واقع تحقیق و پژوهش یکی ازمحورهای مهمی است که ضامن پیشرفت، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های جدید در هر کشور به شمار می رود. بعلاوه، محقق از طریق پژوهش می تواند نشاط و پویایی در فضای آموزشی را فراهم آورد. این کتاب در۱۳ فصل توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر چاپ و در اختیار علامندان، محققان و دانشجویان کشورقرار گرفته است.