کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب "مهندسی شیروانی های سنگی" تالیف دانکن وایلی و کرستوفر ماه می باشد و ویراش چهارم این اثر توسط دکتر مهدی امینی ترجمه شده است . 

کتاب "مهندسی شیروانی های سنگی" در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

این کتاب یکی از معتبر ترین منابع در حوزه تحلیل پایداری و پایداری سازی شیروانی های سنگی می باشد. اکثر مفاهیم بنیادی و کاربردی به نحوی ساده و قابل فهم در این کتاب ارائه شده است، به نحوی که از آن می توان برای آموزش در مراکز دانشگاهی و طراحی پروژه های مهندسی به صورت مطلوب استفاده کرد. این کتاب در۱۵ فصل و ۴ پیوست در اختیار علامندان این حوزه قرار گرفته است.