کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های نوری در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شد

به گزارش مهندس مجتبی آهنگر؛ معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های نوری توسط انتشارات واحد منتشر گردید.

سرخط خبرها

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های نوری در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تالیف کتاب توسط آقای دکتر علی رستمی (استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز) و آقای دکتر حسن غفوری فرد (استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ، انجام گرفته است.

در مقدمه این کتاب آمده است:  یکی از اهداف علم و فناوری افزایش رفاه (به تمام معنی کلمه) بشری است. این کار از طریق شناخت قوانین و ارتباطات حاکم بر جهان اطراف ما در حوزه علوم صورت می پذیرد. این حوزه تحت عنوان علوم پایه نقشی بی بدیل و انکار ناپذیر در توسعه اهداف بشری داشته و دارد. توجه به محدودیت های ذاتی در این ارتباطات و توانمندی های شناخته شده طبیعت و نیازهای بی انتهای انسان در مقابل خواسته های رفاه طلبانه باعث شده مجموعه های مهندسی در این راستا توسعه یابند تا برای تعدادی از محدودیت های موجود عالم در حوزه های کاربردی چارهای اندیشیده شود.  مجموعه های مهندسی در راستای افزایش رفاه بشری بوجود آمدهاند ولی بسیار نزدیک است به حوزه کاربرد و ایجاد و معرفی دستاوردهای مصنوعی که بتواند در خیلی از مواقع محدودیت های ذاتی طبیعی را مرتفع سازد. عملکرد حوزه مهندسی معمولاً با تبدیل کمیت های فیزیکی اطراف به سیگنال های متناسب و سپس انجام کار روی سیگنال های فوق و در نهایت تبدیل آن به کمیت های فیزیکی ختم می شود. به عنوان نمونه در حوزه مهندسی الکترونیک تبدیل کمیت فیزیکی به سیگنال الکتریکی مثل جریان و یا ولتاژ صورت می گیرد. در این راستا به بحث میکروفن و بلندگو می توان اشاره نمود که اولی مبدل سیگنال صحبت به سیگنال الکتریکی است و سپس از تقویت آن به اندازه کافی در حوزه مهندسی الکترونیک و افزودن قابلیت ارسال تا فواصل بسیار دور به وسیله دومی مجدداً به سیگنال صحبت تبدیل می شود. در نتیجه صحبتی که نمی توانست در شکل طبیعی آن بیش از چند صد متر ارسال شود حال کیلومترها با قابلیت و کیفیت بسیار خوب قابل ارسال می شود. این خدمتی است که حوزه مهندسی در کنار حوزه علوم پایه به بشریت انجام می دهد.