چاپ مقاله پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در مجله    ISI

مقاله عضو هیأت‌علمی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در مجله " Der Pharma Chemica " به چاپ رسید.

سرخط خبرها

چاپ مقاله پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در مجله ISI ‪" Der Pharma Chemica"‬

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، مهندس مینا رضائی، موفق به چاپ مقاله خود با عنوان" Treated Leachate Analysis of Tehran Using Membrane Bioreactor (MBR) " در مجله "Der Pharma Chemica " شد.

مهندس علی بابایی سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر گفت : این مقاله حاصل انجام تحقیقات مهندس مینا رضائی، عضو گروه پژوهشی "معدن و محیط زیست" جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و همکاران دیگر از دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کرمانشاه است و در شماره هفتم مجلهISI  چاپ شد.