بازدید از موزه صلح تهران

رئیس و مدیران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از موزه صلح تهران بازدید کردند.

بازدید از موزه صلح تهران

بازدید رییس جهاد دانشگاهی واحد  صنعتی امیرکبیر از موزه صلح تهران

 رئیس و مدیران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از موزه صلح تهران بازدید کردند.
در این بازدید و در نشست مشترک این مدیران با داوطلبان و جانبازان موزه صلح تهران، ضمن معرفی موزه صلح تهران در مورد زمینه های مشترک همکاری جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر و موزه صلح تهران صحبت شد و قرار شد به زودی تفاهم نامه ای در زمینه های آموزشی- فرهنگی و پژوهشی بین این دو نهاد منعقد شود.
همچنین در این جلسه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و اساتید تحت عنوان "علم در خدمت جنگ یا صلح" و نیز همکاری پژوهشگران جهاد دانشگاهی با موزه صلح، همکاری در زمینه انتشارات و برنامه های مشترک فرهنگی توافقاتی بعمل آمد.