انتصاب ناظر مالي جهاددانشگاهی واحد صنعتي اميركبير

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی   در حکمی خانم اصغری نژاد را به عنوان "عامل ناظر مالی "جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛

   با عنايت به ماده ۲۷ آئين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي و نظر به درخواست شماره ۲۱۴۸۰ / ۱۲۰۶۰۶ / د مورخ ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۱ رئيس محترم جهاددانشگاهي واحد صنعتي اميركبير و تأييد ناظر مالي محترم جهاددانشگاهي، به موجب اين حكم شما را به سمت «عامل ناظر مالي» در جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير منصوب مي‌نمايم. انتظار مي‌رود با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط و دستورالعملي كه متعاقباً از سوي ناظر مالي محترم جهاد دانشگاهي ابلاغ خواهد شد، با تعامل هم‌افزا با رييس محترم آن واحد به وظايف قانوني خويش عمل نماييد.