FLUENT & Gambit

FLUENT & Gambit

نرم افزار Fluent یكی از نرم افزارهای صنعتی مشهور می باشد كه دارای قابلیت های فراوانی است. این نرم افزار قابلیت مدلسازی جریانهای دو و سه بعدی را داراست. این نرم افزار قابلیت انجام محاسبات با دقت معمولی و دقت مضاعف را دارد و به عنوان یك اختیار ،كاربر می تواند هر كدام را انتخاب نماید. با توجه به قابلیت های گسترده نرم افزار Fluent ، در طیف وسیعی از صنایع از جمله صنایع نظامی، هوافضا، خودروسازی،تجهیزات پزشکی،تجهیزات صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد.