درباره معاونت فرهنگی

فعاليت‌هاي فرهنگي از ابتداي شكل‌گيري جهاددانشگاهي بخشي اساسي و لاينفك از فعاليت‌هاي اين نهاد را به خود اختصاص داده است . مشخصه اساسي فعاليت‌هاي معاونت فرهنگی جهاددانشگاهي واحد صنعتی امیرکبیر، تكيه و توجه به حضور و مشاركت دانشجويان در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي بوده كه حاصل آن، طراحي و ابداع ده ها برنامه فرهنگي و جشنواره سراسري است.
تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي، برنامه‌ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان به خصوص دانشجويان به منظور مقابله با غرب‌زدگي و انحرافات فرهنگي در چارچوب سياست‌هاي فرهنگي كشور، رويكرد اساسي جهاددانشگاهي واحد صنعتی امیرکبیر در حوزه فرهنگي است.
 

اخبار و رویدادها