Auto CAD

Auto CAD

 دوره آموزشی اتوکد در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ویژه نقشه کشی شرکت های نفت، گاز پتروشیمی برگزار می شود.
دانشجویان با شرکت در این دوره با مفاهیم ذیل آشنا می شوند:

  • آشنایی با مفاهیم اولیه نرم افزار
  • شرح دستگاه های مختصات دکارتی، قطبی، مطلق و نسبی
  • دستورهای ترسیمی Rectangle  و Polygon
  • شرح کامل منو Edit، Modify  جهت ویرایش اشکال موجود
  • اجرای بلوک های موجود در اتوکد
  • آشنایی با استاندارد TC جهت انداز برداری اتصالات در صنعت نفت
  • آشنایی با انواع پایه های نگهدارنده تجهیزات صنعت نفت
  • اجرای پروژه – ترسیم یک مبدل حرارتی بصورت کامل