مقالات علمی ـ پژوهشی گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی

مقالات علمی ـ پژوهشی گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی

 

۱. Ali A.A.jeddi, M.R.Taheri Otaghsara, “ The Effect of Yarn Twist and Fiber percentage in Blends on the Dimensional Properties of the Interlock Structure”, 4th FAPTA Conference, Taiwan, 1997.‎

 

۲. Ali A.A.‎ Jeddi, M.R.‎ Taheri Otaghsara, “The Effect of Yarn Twist and Fiber percentage in Blends on the Dimensional Properties of the Interlock Structure” , Journal of Textile Institute (J.T.I), 90 Part I, No.‎4, 1999.‎

 

۳. Jeddi A A, Taheri Otaghsara M R, Alibabaei H R.‎ Investigation of fatigue behavior of warp knitted fabrics under cyclic tensions.‎ Plastics,  Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, 2004, 33(4)‎: 141-148.‎

 

۴. Jeddi A A, Taheri Otaghsara M R, Alibabaei H R.‎ Relation between warp knitted structure and fatigue behaviour under cyclic loading.‎ 4th AUTEX Conference, Roubaix, France, 22-24 Jun.‎  2004.‎

The paper has been accepted for presentation at 4th AUTEX Conference, 22-24 Jun.‎  2004, Roubaix, France.‎

 

۵. Jeddi A A, Taheri Otaghsara M R, Alibabaei H R.‎ A study of tensile fatigue behavior of warp knitted fabric.‎ Damage & Fracture Mechanics Conference, Crete, Greece, 31 March - 2 April, 2004.‎ 

The paper has been accepted for presentation at Damage & Fracture Mechanics Conference, 31 March - 2 April, 2004, Crete, Greece.‎

 

۶. Jeddi A A, Taheri Otaghsara M R, Aghazadeh J.‎ An approach to predict the fatigue endurance of textile viscoelastic material under cyclic loading.‎ International Fiber Conference2006, Seoul National University, Seoul, Korea,  30May - 3Jun.‎ 2006.‎

The paper has been accepted for presentation at International Fiber Conference2006, 30May- 3Jun, 2006, Seoul, Korea.‎ http: //www.fiber2006.org

 

۷. Taheri Otaghsara M R, Jeddi A A, Aghazadeh J.‎ Prediction of Fatigue Endurance of   Textile     Viscoelastic Material under Cyclic Loading The second edition of the “International Conference of Applied Research on Textile” CIRAT-2, 30/11/2006 TO 2/12/2006, Monastir, Tunisia.‎

 

۸- طاهري اطاقسرا، م‌ر. علي‌بابايي، ح‌ر. ”بررسي خواص فيزيكي پارچه‌هاي پنبه‌ـ‌نايلون جهت استفاده در البسه‌ي رو“ ، ششمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ۱۸-۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۶.

 

۹. Taheri Otaghsara M R, Jeddi A A, Aghazadeh J.‎ “Tensile and Fatigue Behavior of Warp knitted Fabric under Cyclic Loading”, Progress 2007, Ivanova State Textile Academy (ISTA), Ivanona, Russia.‎

 

۱۰- طاهري اطاقسرا م‌ر، عترتي س‌م. ”مطالعه تأثير حذف مراحل چند لاكني بر روي خواص نخ چرخانه‌اي“. نشريه علمي-پژوهشي اميركبير: سال هجدهم: شماره د۶۷: پاييز و زمستان ۱۳۸۶: صفحه ۵۷-۵۱.

 

۱۱- طاهري اطاقسرا م‌ر، علي‌بابايي ح‌ر، ورسه‌اي م. ”طراحي و توليد يك قالب پارچه‌اي براي استفاده از عمليات بتن‌ريزي بستر و كرانه كانال‌ها و آبراهه‌ها“. ارائه شده در اولين همايش ملي فناوري و فرآيند ريسندگي و بافندگي (سخنراني)،  دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير، ‌تهران، ۷-۶ اسفند ۱۳۸۶.

 

۱۲- ورسه‌اي م، علي‌بابايي ح‌ر، احمدي‌شعار ج. ”فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در زيربخش‌هاي صنعت نساجي“. ارائه شده در اولين همايش ملي فناوري و فرآيند ريسندگي و بافندگي (سخنراني)، دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ۷-۶ اسفند ۱۳۸۶.

 

۱۳- طاهري اطاقسرا م‌ر، علي‌بابايي ح‌ر. ”توليد پارچه از مخلوط الياف پنبه و نايلون و مقايسه آن با پارچه‌هاي پنبه-پلي‌استر“. نشريه علمي-پژوهشي اميركبير: سال نوزدهم: شماره د-۶۹: پاييز و زمستان ۱۳۸۷: صفحه ۷۷-۸۱ .

 

۱۴- Taheri Otaghsara M.R.‎, Jeddi A.A.‎, Aghazadeh J.‎, “Tensile and Fatigue Behaviour of  Polyester Warp Knitted Fabrics”, 10th Asian Textile Conference, ATC-10, Oral Presentation, Ueda, Japan, 7-9 September 2009.‎

 

۱۵- Taheri Otaghsara M.R.‎, Jeddi A.A.‎, Aghazadeh J.‎, “Tensile Property and Fatigue Behaviour of Warp Knitted Fabrics”, FIBERS & TEXTILES in Eastern Europe, 2009,Vol 17, No 3(74)‎, PP 70-75.‎

 

۱۶- Akbari S.‎, Haghighat Kish M, Entezami A.A " Surface Modification of Acrylonitrile/Acrylic Acid Copolymer Fiber by Dendrigraft Formation "The 1st International and the 7th National Conference on Textile Engineering - Oral Presentation ,October 2009- Rasht, Iran.‎

 

۱۷- سمیه اکبری، محمد حقیقت کیش و علی اکبر انتظامی " اصلاح سطح فيلم کوپلیمر اکریليكي با ايجاد ساختار دندريمري در ابعاد نانو"، سمینار فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی، ارائه شفاهي،۳۰-۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸- تهران – ايران.

 

۱۸- مهسا كلانتري،  سمیه اکبری، محمد حقیقت کیش "كوششی براي توليد نانو كپسول پارافین با جداره‌ی پلی متیل‌متا‌اکریلات و کوپلی متیل متا اکریلات-متیل متا اکریلیک اسید به روش پلیمری‌شدن مینی‌امولسیونی"، سمینار فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی، ارائه شفاهي،۳۰-۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸- تهران - ايران.

 

۱۹-Kalantari M.‎, Haghighat Kish M.‎, Akbari S.‎, H.‎ Bahrami, “Preparation of poly (L-lactic acid) microcapsule of rosewater for fragrant fabric”, 10th Asian Textile Conference, ATC-10, Oral Presentation, Ueda, Japan, 7-9 September 2009.‎

 

۲۰-Akbari S.‎, Haghighat Kish M, Entezami A.A “Host-Guest Properties of Acrylonitrile – Acrylic Acid Copolymer Film by Dendrigraft Formation”, ISPST 2009 - Iran Polymer and Petrochemical Institute, oral presentation-October 17-21, 2009, Tehran, Iran.

 

۲۱- ميررضا طاهري اطاقسرا، مهدي ورسه‌اي، سميه اكبري، جواد احمدي‌شعار، حميدرضا علي‌بابايي "بافت و تكميل پارچه پنبه‌اي با مواد ضد آتش بر پايه فسفر و بررسي خواص محصول نهايي" اولین کنفرانس بین­المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران- ارائه شفاهي- آبان ۱۳۸۸- رشت، ایران.

 

۲۲-  Kalantari M.‎, Akbari S.‎, Haghighat Kish M, “The Fabrication of Nano‌‌capsules Containing Phase Change Material Utilizing Surfactant Free Mini‌‌emulsion Polymerization”, International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Accepted for Oral Presentation, Ottawa, Ontario, Canada, 4-6 August 2010.‎

 

۲۳- Akbari S.‎, Haghighat Kish M, Entezami A.A.‎, “Host-Guest Chemistry of Dendrigraft-Dye Complexes in Divergent Route”, International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Accepted for Oral Presentation, Ottawa, Ontario, Canada, 4-6 August 2010.‎

 

۲۴- HAMIDREZA MIRGALILI, SAEED SHAIKHZADEH NAJAR, S.MOHAMMAD ETRATI, Mir-Reza Tahery Otaghsara , "The Effect of Fibre Blend Ratio on Physical and Mechanical Properties of Ring-Spun Blended Nylon66/Cotton Yarns" , The 11th Asian Textile Conference (ATC-11), Korea, Republic of , 01 November2011 _ 04 November2011

 

۲۵- ورسه‌اي م، علي‌بابايي ح‌ر "بررسی امکان سنجی سرمایه گذاری در صنعت تولید پارچه چادر مشکی در کشور ایران"، دومین همایش   مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، آبان ۱۳۸۹.

 

۲۶- الهه حلمی، مهدی نوری، سمیه اکبری، جواد مختاری. تهیه نانوالیاف درخت­سان بر پایه اکریلیک. هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۱۹-۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۱. دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی.

 

۲۷- سميه اكبري، میررضاطاهری اطاقسرا، فیروزمهر مظاهری، حميدرضا علي­بابايي، ریحانه میرخانی. نقش تركيبات دندريمري در توليد همزمان پارچه پنبه‌اي ضدآتش و معطر. هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۱۹-۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۱. دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی.

 

۲۸- مهسا کلانتری، محمد حقیقت­کیش، سمیه اکبری، سید هژیر بهرامی. تأثیر مونومر متا اکریلیک اسید بر ابعاد ریزکپسول‌های حاوی مواد تغییرفازدهنده به منظور کاربرد در منسوجات. هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۱۹-۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۱. دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی.

 

۲۹- سميه اكبري، محمد حقیقت­کیش، فیروزمهر مظاهری. معطرسازي پارچه فاستوني با بكارگيري تركيبات دندريمري. هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۱۹-۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۱. دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی.

 

۳۰- سميه اكبري، میررضا طاهری­اطاقسرا، حميدرضا علي­بابايي، حميد زاده­قاسمي اردكاني، عبدالله سميعي بيرق، جواد احمدي­شعار. نقش زاج سفيد و كات كبود در حذف آلاينده‌هاي پساب واحد پشم‌شويي. هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۱۹-۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱. دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی.

 

۳۱- Akbari S.‎ Haghighat kish M.‎, mazaheri F.‎, Taheri otaghsara M.R.‎, “Application of permanent fragrant into worsted fabric using dendritic material and monitoring its release by e-nose”, 6th INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE – Magic World of Textiles, Accepted for Oral Presentation, October 07th to 10th 2012, DUBROVNIK, CROATIA.‎

 

۳۲- Kalantari M.‎, Haghighat kish M.‎, Akbari S.‎, “Preparation and release behavior of microcapsules containing rosewater with polystyrene or poly‌ lactic‌ acid shell material”, 6th INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE – Magic World of Textiles, Accepted for poster, October 07th to 10th 2012, DUBROVNIK, CROATIA.‎

 

۳۳- Mir Reza Taheri Otaghsara, Hamid Reza Alibabaei, Reyhane Mirkhani, “The Effect of Structural Change on Mechanical Properties and Performance of Fabric Formed Concrete Lining”, The 12th Asian Textile Conference (ATC-12), Donghua University in Shanghai City, China, October 23 to 26, 2013.‎

 

۳۴- Mir Reza Taheri Otaghsara, Reyhane Mirkhani, Hamid Reza Alibabaei, “The Performance of Designed Fabric Formed Concrete Lining”, The 12th Asian Textile Conference (ATC-12), Donghua University in Shanghai City, China, October 23 to 26, 2013.‎

 

۳۵ـ میر رضا طاهری اطاقسرا، ریحانه میرخانی، حمید رضا علی بابایی و مهدی ورسه­ای. بررسی تاثیر نوع نخ و ساختمان بافت بر روی خواص مکانیکی تورهای پرورش آبزیان. نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۱۶-۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی.

۳۶- مینا رضائی، سیده فرخ حسینی شکرابی، مهدی ورسه‌ای، عبداله سمیعی بیرق. بررسی و مقایسه حذف رنگزایAcid Red 37 با فرایندهای الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون. نشریه علمی-پژوهشی علوم محیطی، در حال چاپ.

 

۳۷- سیده فرخ حسینی شکرابی، مهدی ورسه­ای، ریحانه میرخانی، حمیدرضا علی­بابایی، سید علی محمد پور. به تأخیر انداختن شعله برای پارچه­های متداول با کمک ترکیبات آلی فسفری. چهارمین همایش ملی مهندسی نساجی، پلیمر، پوشاک و طراحی لباس و پارچه. ۲۸-۲۹ بهمن ۱۳۹۴. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد.

 

۳۸- سیده فرخ حسینی شکرابی، مهدی ورسه­ای، ریحانه میرخانی، حمیدرضا علی­بابایی، سید علی محمد پور. استفاده از ترکیبات فسفری جهت دیرسوز کردن پارچه پلی­استری. دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی.

 

۳۹- سیده فرخ حسینی شکرابی، مهدی ورسه­ای، ریحانه میرخانی، حمیدرضا علی­بابایی، سید علی محمد پور. بررسی برهمکنش نانوذرات و فسفر در دیرسوزکردن کالای پنبه­ای. دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی