روابط عمومی

" شعار سازمانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر "

  •  احترام به همگان
  •  اعتقادراسخ به خودباوری درسایه توکل به خدا(تحقق ما می توانیم)
  •  تلاش برای ثروت آفرینی وکمک به تولیدملی ازطریق پژوهش های فناورانه
  •  تلاش برای توانمند سازی کارشناسان و متخصصین سازمان ها و صنایع از طریق آموزش های تخصصی و فوق تخصصی کوتاه مدت
  •  تلاش برای توانمند سازی دانشجویان در بعد فرهنگی
  •  تلاش برای گسترش فرهنگ نشر کتاب به عنوان ضرورت توسعه فرهنگی

روابط عمومی

تلفن تماس : 

 

معاونت آموزشی: ۸۸۸۹۲۱۴۴- ۸۸۸۹۵۹۶۹- ۸۸۸۰۷۰۰۸

معاونت فرهنگی: ۶۶۹۵۰۹۸۱ -۶۶۴۶۵۳۹۲

معاونت پژوهشی: ۸۸۸۰۸۷۵۰ -  ۸۸۸۹۲۱۴۳

فکس : ۶۶۹۵۰۹۸۲

آدرس: تهران - خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 پست الکترونیکی : amirkabir@acecr.ac.ir