خدمات آزمایشگاهی در زمینه مواد و فرآیندهای پلیمری و کامپوزیتی

خدمات آزمایشگاهی در زمینه مواد و فرآیندهای پلیمری و کامپوزیتی

 • خواص فیزیکی و مکانیکی و رئولوژیکی
  • خواص کششی کامپوزیت­ها و پلیمرها
  • آزمون ضربه­پذیری پلیمرها
  • آزمون مقاومت در برابر پارگی پلیمرها
  • تعیین سختی پلیمرها
  • تعیین استحکام، نقطه تسلیم، ازدیاد طول، مدول الاستیک (یانگ)، استحکام در نقطه تسلیم و ... پلیمرها
  • اندازه­گیری ویسکوزیته پلیمرها
  • تعیین میزان عبور و نفوذ پذیری گاز و بخار آب
  • DMTA
  • و ...

 

 • میکروسکوپی
  • ارزیابی رسیدگی الیاف به روش میکروسکوپی
  • شناسایی الیاف به روش میکروسکوپی
  • میکروسکوپ نوری
  • میکروسکوپ الکترونی (SEM)  
   • AFM
  • و ...

 

 • تست­های مورد استفاده در صنایع پلیمر
  • طیف سنجی ((FTIR-NMR
  • جرم ملکولی پلیمر  (GPC)
  • آنالیز حرارتی (DSC-TGA-VICAT-HDT)
  • ساختار (XRD)
  • سطح ویژه
  • حجم حفرات و اندازه آن­ها در مواد متخلخل (BET)
  • و ...

 

 • آنالیز و شناسایی
  • آنالیز و شناسایی کمی و کیفی نمونه پلاستیکی، لاستیکی و کامپوزیتی (تعیین نوع ماده پلیمری و افزودنیها و درصد آن­ها)