خدمات آزمایشگاهی در زمینه محیط زیست

خدمات آزمایشگاهی در زمینه محیط زیست

 • شناسائي انواع آلاينده‌هاي آلي در نمونه‌هاي آب، خاك و هوا
 • ترکیبات آلی فرار (VOCs)

 

 • اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی
 • قابليت هدايت الكتريكي (EC)
 • کدورت
 • اندازه­گیری اکسیژن محلول (DO)
 • تعیین رنگ
 • كل مواد محلول (TDS)
 • كل مواد جامد معلق (TSS)
 • اكسيژن مورد نياز شيميايي   (COD)
 • اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي   (BOD)
 • سختي كل
 • pH
 • چربی و روغن، میزان کلر باقیمانده و دترجنت
 • کاتیونهای پایه (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم)
 • آنیونهای پایه (کلرید، سولفات، کربنات و بیکربنات)
 • مواد مغذی (آمونیاک، نیترات، نیتریت، آمونیوم و فسفات)
 • آزمایشات میکروبی (توتال کلیفرم و فکال کلی)

 

 • اندازه­گیری فلزات سمی و سنگین در نمونه­های آب، خاک، پساب و گیاهان و غیره
 • انجام آزمايش در بخش سنجش هيدروكربن­هاي نفتي و سموم مانند: