حسابداری مالی 2

حسابداری مالی ۲

فراگیران این دوره پس از کسب مجموعه ای از علوم نظری و علمی ، توانایی استفاده از ابزارهای حسابداری را به صورت کاربردی جهت صدور اسناد ، تهیه و تنظیم دفاتر مالی و همچنین تهیه گزارشات ادواری و دائمی و نحوه حسابداری داراییهای جاری، غیر جاری وآشنایی با جزییات عملیات حسابداری شرکتهای سهامی وغیرسهامی وبخشی از عملیات حسابداری داراییهای جاری  ونحوه تهیه گزارش جریان وجه نقد را بدست خواهند آورد.

سرفصل های دوره  :

  • شرکت های تضامنی
  • شرکت های سهامی
  • شرکت های سهامی، صورتهای مالی، تقسیم سود، تغییرات سرمایه، انحلال
  • اوراق قرضه
  • سرمایه گذاری های کوتاه مدت
  • سیستم ها و کنترل های حسابداری
  • سیستم حقوق و دستمزد
  • اصول، مفروضات و میثاق های حسابداری