حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری مالیاتی توسط مرکز آموزش جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت آشنائی حسابداران با فرآیند تنظیم اظهارنامه مالیاتی وانجام یک دوره تنظیم اظهارنامه بانرم افزار الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و شناخت موارد قانونی مترتب بر اظهارنامه مالیاتی عملکرد است.چرا که  همه شرکت ها و موسسات ثبت شده  نیاز به تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت تسلیم به سازمان امور مالیاتی در پایان هردوره مالی دارند.
شرکت در این دوره برای تمامی حسابداران و متقاضیان شغل حسابداری لازم و ضروری است.


سرفصل های دوره :

  •  شرح کلیاتی مربوط به تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی
  • ذکر کلیاتی از قانون مالیاتهای مستقیم
  •  اظهارنامه مالیاتی شرکتهای تازه التاسیس یا بدون فعالیت
  •  تطبیق مالیاتهای کالا وخدمات با مندرجات اظهارنامه مالیاتی
  • اعمال تعدیلات لازم جهت هزینه های قابل قبول و استهلاک در اظهارنامه مالیاتی
  •  شرح مهمترین معافیتهای مالیاتی موجود درتنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • جرائم و عدم تسلیم به موقع تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  •   توضیحاتی راجع به مالیات تکلیفی در تنظیم اظهار نامه مالیات
  • Case Study