تماس با معاونت فرهنگی

تماس با معاونت فرهنگی

آدرس :  تهران -  خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر– جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

تلفن تماس :   ۶۶۹۵۰۹۸۱ -۶۶۴۶۵۳۹۲

پست الکترونیکی :  farhangi@jdamirkabir.ac.ir