آزمایشگاه پلیمر و کامپوزیت

آزمایشگاه پلیمر و کامپوزیت

آنالیز و شناسایی

تست­های مورد استفاده در صنایع پلیمر

میکروسکوپی

خواص فیزیکی و مکانیکی و رئولوژیکی

آنالیز و شناسایی کمی و کیفی نمونه پلاستیکی، لاستیکی و کامپوزیتی و ... (تعیین نوع ماده پلیمری و افزودنیها و درصد آن­ها)

طیف سنجی ((FTIR-NMR، جرم ملکولی پلیمر  (GPC)، آنالیز حرارتی (DSC-TGA-VICAT-HDT)، ساختار (XRD)، سطح ویژه، حجم حفرات و اندازه آن­ها در مواد متخلخل (BET) و ...

میکروسکوپ نوری،SEM ، AFM و ...

کشش، ضربه، پارگی، سختی، استحکام، ویسکوزیته، عبورپذیری، DMTA و ...