آزمایشگاه نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی

آزمایشگاه نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی

 

آزمایشگاه نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی

اشتعال­پذیری

خواص ژئوتكستايل‌های بی­بافت و لحاف بتنی

خواص شیمی

خواص مکانیکی

خواص فیزیکی

ضريب اكسيژن محدود، طول و سرعت سوختگي و ...

استحکام به روش چنگ‌زني، جذب قير، سوراخ شدن، تخريب ژئوتكستايل‌، تركيدگي هيدروليكي، جرخوردگي و ....

شناسايي، اسپکتروسکوپی، ثبات رنگ و ...

استحکام، خمش، اصطكاك، چروك­پذیری، سوراخ شدن، ترکيدگي و ...

چگالي، ضخامت، نفوذپذیری و ...