PHP مقدماتی

PHP مقدماتی


۱.توانایی دریافت User inputاز فرم با Php
۲. توانایی شناختVariablesوexperssion
۳. توانایی شناخت Eprator
۴.توانایی کار با ConditionalوEventدر Php
۵. توانایی کار با Flow control
۶.توانایی کار با Function
۷.توانایی ذخیره سازی داده درArrays
۸. توانایی کار با Data base
۹.توانایی استفاده از Cookies
۱۰. توانایی مدیریت Session
۱۱.توانایی دسترسی به FileوDirectory
۱۲. توانایی نتیجه I/O
۱۳. توانایی کار با Handling Email
۱۴. توانایی کار با Object
۱۵. توانایی شناختGraphics