ADAMS

ADAMS

 در این دوره  دانشجویان یک شناخت کلی از نرم افزار ADAMS و قابلیت های اجرایی آن پیدا می کنند. در طی این دوره دانشجویان با فرآیند مدلسازی در این نرم افزار به عنوان یک کامپایلر آشنا می شوند.همچنین در این دوره نحوه نصب نرم افزار و مشکلات احتمالی در حین نصب و ارائه چندین مثال برای به نمایش گذاشتن قابلیت های نرم افزار آموزش داده می شود.