شرایط چاپ کتاب

شرایط چاپ کتاب

برای آگاهی از شرایط چاپ کتاب، در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

    فرم معرفی اثر برای چاپ و نشر