حراست

" شعار سازمانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر "

  •  احترام به همگان
  •  اعتقادراسخ به خودباوری درسایه توکل به خدا(تحقق ما می توانیم)
  •  تلاش برای ثروت آفرینی وکمک به تولیدملی ازطریق پژوهش های فناورانه
  •  تلاش برای توانمند سازی کارشناسان و متخصصین سازمان ها و صنایع از طریق آموزش های تخصصی و فوق تخصصی کوتاه مدت
  •  تلاش برای توانمند سازی دانشجویان در بعد فرهنگی
  •  تلاش برای گسترش فرهنگ نشر کتاب به عنوان ضرورت توسعه فرهنگی