ANSYS

ANSYS

  نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود. امروزه با توجه به اینکه حجم زیادی از تحقیقات دانشگاهی در رشته های مختلف در محیط ANSYS  صورت می گیرد، یادگیری این نرم افزار به تمامی دانشجویان و مهندسین در رشته های مختلف توصیه می شود. در این دوره کلیه مفاهیم پایه و عمومی شبیه سازی به روش المان محدود، ارائه می‏گردد.همچنین نحوه اجرای آنالیزهای ارتعاشی، حرارتی و ترکیبی از دیگر مباحثی است که در این دوره عنوان می شود.این دوره برای کلیه مهندسان مکانیک، هوافضا، مهندسی پزشکی، مهندسی کشتی سازی، عمران، متالوژی، برق، قدرت و همینطور دانشجویان مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی بسیار مفید می باشد.