صفحات وب

صفحات وب

  • آشنایی با نقش HTML  در اینترنت
  • ساختار HTML Document
  • کار با تصاویر،لینک ها
  • آشنایی با روشهای مختلف طراحی صفحات وب با کمک ابزارهای مختلف
  • استفاده از انواع Element های فرم ها
  • گرافیک و SVG
  • آشنایی با      Geolocation
  • آشنایی با  Responsive Design