کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " مبانی فیزیک ساختمان ۴" تالیف دکتر زهرا قیابکلو " توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ چهارم رسید

سرخط خبرها

کتاب " مبانی فیزیک ساختمان ۴" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ مجدد رسید .

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " مبانی فیزیک ساختمان ۴" تالیف دکتر زهرا قیابکلو " توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ چهارم رسید.

درمقدمه این کتاب آمده است:

"  اﻣﺮوزه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ     ﻫﺎي ﺑﺸـﺮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺮژي    ، در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﻮﺧﺖ    ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و در ﭘﯽ آن ﺧﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻋﻤـﺪه در ﺳـﻄﺢ ﻗﺎره  ﻫﺎ ﺖ اﺳ  ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻪ ر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ د رو.  از ﺑﯿﻦ ه را ﺣﻞ ي ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ     در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﻀـﻼت ﻣﻮﺟـﻮد از ﺳـﻮي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ   ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻪ    ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﻣﻄﺮح  دد ﮔﺮ .ه را ر ﮐﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن  ﻫﺮ   ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ، ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺖ اﺳ .  وﺿﻮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي آﺳﯿﺎ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎري و در ﭘﯽ آن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﯾ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﮥ  ﻣﻄﺒﻮع را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨﻨ ﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳ. ﻪ ، ﺳﺎﻣﺎﻧ ﻫﺎي  ﺳﺮﻣﺎﯾﺸـﯽ  ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل  ﺑﻬـﺮه  وري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎ ا ز ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج و ﺗﺴﻬﯿﻞ از دﺳﺖ دادنآن   ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻨﮏ ﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜ ﻣﯽ ﻧ رﺳﺎﻨﺪ.   )ﯽ ۲ در اداﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ(   ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷـﯽ ، اﺳﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ در راﺳﺘﺎي ﻪ ﻃﺒﻘ  ﻓﯽ ، ﺑﻨﺪي ﻣﻌﺮ ﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳ ﯾ ، و اﺻﻮل ﭘﺎﮥ ي ﮐﺎرﺑﺮد ﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎﻣﺎﻧ  ﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺎل ﻏﯿﺮﻓﻌ  ﺑﻪ ه زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎد. ا ﺪ ﻣﯿ اﺳﺖ   اﯾـﻦ اﺛـﺮ    ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ و ﮐﺎﺳـﺘﯽ  ﻫـﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻮ ﺑﺘ اﻧﺪ  در ﺖ ﺟﻬ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺎ ﺑﺮﻧ ﻣﮥدرﺳﯽ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ ﻣﻌﻤﺎري  ﮔﺎم ﻣﻔﯿـﺪي ﺑﺮدارد. "

شایان ذکر است این کتاب در هشت فصل، ۳۰۴ صفحه و در تیراژ ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۳۶۰۰۰۰ ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.