مسابقه کتابخوانی « دخترانه های در گوشی» توسط کانون مهر زندگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی امیرکبیر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، سید علی محمدپور از برگزاری مسابقه کتابخوانی « دخترانه های درگوشی » در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد

مسابقه کتابخوانی « دخترانه های در گوشی» توسط کانون مهر زندگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی امیرکبیر برگزار شد

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ضمن تشکر از مسئولین «باشگاه دختران سلما» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سبب همکاری اثربخشی که در برگزاری این برنامه داشتند، بیان کرد: این مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان دختر ورودی ۹۷ و در قالب کانون مهر زندگی شعبه سازمان دانشجویان واحد برگزار شد.

محمدپور پیرامون انتخاب این کتاب و ارتباط با زندگی دانشجویی اظهار داشت: کتاب دخترانه های درگوشی بخشی از تجربیات ارزشمند دانشجویان دختر در دوران های دانشجویی را ارائه می دهد و سبب مهارت افزایی دانشجویان دختر جدیدالورود و ارائه سبک زندگی دانشجویی سالم تر به آن ها می شود و راه ها حل های عملیاتی در مواجهه با چالش های این دوران را ارائه می دهد.

محمدپور در ادامه به استقبال مناسب دانشجویان جدیدالورود اشاره کرد و گفت: بیش از یکصد نفر در این مسابقه به صورت حضوری شرکت کردند که از میان تمام کسانی که به صورت صحیح پاسخ صحیح دادند، خانم ها حاجی حیدری، مهدوی و سرلک به ترتیب حائز نفرات اول تا سوم شدند و هدایایی نیز به رسم یاد بود به دیگر برندگان اهدا گردید.

گفتنی است، بخشی از برنامه های سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی در قالب کانون مهرزندگی، معطوف به اشاعه برنامه های پیرامون سبک زندگی  در قالب های متفاوت کتابخوانی، سمینارهای مهارت های زندگی و... می باشد.