امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی ورسه ای رییس واحد صنعتی امیرکبیر از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد 

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی ورسه ای رییس واحد صنعتی امیرکبیر از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و افزود: پس از برگزاری جلسه مشترک با رئیس گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آقای دکتر اسلامی ، به منظور گسترش همکاری ها و هم افزایی بین جهاد دانشگاهی و دانشگاه، این تفاهم نامه در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضا رسیده است.

رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر گفت: رفع نیازهای آموزشی، تدوین دوره ها و برنامه های آموزشی و طرح های پژوهشی مورد نیاز و مرتبط با همکاری مشترک طرفین از مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه است.

ایشان افزود:  این تفاهم نامه به منظور آمادگی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین فراگیران دوره های آزاد در خصوص آشنایی با زبان های خارجی از جمله زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه منعقد گردیده است. همچنین برگزاری دوره های مشترک از مهمترین مواردی بود که در این تفاهم نامه ذکر شده است.