دپارتمان آموزش های تخصصی کوتاه مدت زیربخش ها:

دپارتمان آموزش های تخصصی کوتاه مدت

آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت به آموزش هایی اطلاق می شود که هدف آن ارتقای سطح دانش، بینش و توان شاغلین دولتی و غیر‌دولتی مرتبط با حوزه‏های علمی و صنعتی با هدف ایجاد مهارت در نیروی انسانی می‌باشد. در واقع این آموزش ها به منظور توسعه دانش تخصصی ، افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری، افزایش دانش کاربردی، ارتقای سطح علمی و تخصصی، پرورش نیروی متخصص، خلاق و کارآمد و توانمند سازی مدیران دستگاه های اجرایی انجام می گردد.  

دپارتمان آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر نیز در همین راستا و به منظور توسعه مبتنی بر دانایی و با توجه به افزایش درخواست دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، لزوم طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی، بصورت برنامه ریزی شده و هدفمند و با بهره‌گیری از اساتید مجرب و صاحبنظر بعنوان یک اولویت کاری در معاونت آموزشی مطرح گردید و در همین راستا دپارتمان آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت به منظور ساماندهی و انجام برگزاری دوره‌های تخصصی در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برپا شده است.

 

اهداف دپارتمان آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت

  • ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارتهای تخصصی نیروی انسانی به عنوان با ارزش‌ترین منبع سرمایه سازمانی
  • بهبود مدیریت در سطح كشور به جهت دستیابی به اهداف كلان برنامه‌های توسعه
  • بهبود عملکردهای اجرایی مبتنی بر دانش شغلی